|

Na przerwie razem

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, otrzymawszy zgodę z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, rozpoczęło w lutym 2021 roku autorski projekt profilaktyczny dla zielonogórskich szkół podstawowych pod nazwą „Na przerwie razem”.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym powstałym na skutek pandemii i wpisuje się w zalecenia PARPA, wynikające z przeprowadzonej przez nią ekspertyzy „Profilaktyka na czas epidemii”, a także w ministerialne wytyczne, aby po powrocie do szkół „uczniowie i nauczyciele skupili się przede wszystkim na odbudowaniu wspólnoty i więzi”.

Projekt ma na celu budowanie i wspieranie pozytywnego klimatu szkoły, który (co potwierdzają najnowsze badania R. Porzak, „Stan i rekomendacje dla systemu profilaktyki w Polsce” 2020 r.) jest nie tylko istotnym czynnikiem wspierającym karierę szkolną dzieci i młodzieży, ale także czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi. Klimat szkoły obejmuje wiele wymiarów, jednym z nich, na który możemy mieć wpływ w sposób niemal natychmiastowy jest środowisko fizyczne szkoły, czyli wygląd i wyposażenie szkoły.

Na drodze konkursu zostały wybrane 3 zielonogórskie podstawówki SP 22, SP 11 i PSP 7, które jako pierwsze zostały objęte projektem „Na przerwie razem”. Tym samym zostały utworzone w nich „kąciki profilaktyczne” z pufami i siedziskami oraz ulotkami profilaktycznymi kierowanymi bezpośrednio do uczniów. Jednocześnie całe szkoły zostały wyklejone kolorowymi naklejkami podłogowymi do gier zespołowych oraz naklejkami ściennymi z hasłami motywującymi do pozytywnych działań i wspierające właściwe postawy uczniów.

Nasz projekt uwzględnia różnice w potrzebach rozwojowych uczniów, dlatego poszczególne elementy projektu zróżnicowane są na 3 przedziały wiekowe: dla klas 1-3, dla klas 4-6 oraz dla klas 7- 8.

Przygotowując ten projekt uwzględniliśmy również wymogi sanitarne związane z pandemią wirusa COVID-19, dlatego użyte w projekcie naklejki podłogowe mogą być zmywalne płynami dezynfekcyjnymi, a także pufy wykonane są z materiałów łatwo zmywalnych, które można odkażać środkami do dezynfekcji. Rozmieszczenie naklejek z grami w różnych częściach korytarza, pozwoli oddzielić bawiące się dzieci z jednej klasy od dzieci z klas pozostałych, co zwiększy bezpieczeństwo na przerwie.

Wygląd szkół objętych projektem oraz przerw zmienił się diametralnie. Dzieci na przerwach nieustannie bawią się, grają, skaczą, przechodzą trasy z zadaniami. Mamy nadzieję, że ogólna radość i zabawa, które zapanowały na przerwach mocno wpłynie na tworzenie pozytywnego klimatu szkoły, a tym samym zwiększy skuteczność jej profilaktycznych oddziaływań. Jesteśmy przekonani, że zaowocuje to poprawą relacji, otwartością, zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa i pozytywnych postaw uczniów wobec środowiska ich szkoły.

Planujemy po roku obserwacji i zebraniu opinii o skuteczności projektu, rozszerzyć go etapami na kolejne szkoły naszego miasta, w tym także na szkoły ponadpodstawowe.

Informacja o projekcie w Radio Zielona Góra.

Informacja w TVP3 Gorzów Wielkopolski.

Informacja w Gazecie Lubuskiej.