Porozumienie UZ-MOPS 

Dnia 27 maja 2021 roku o godzinie 11.00, w gabinecie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego, Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej reprezentowanym przez mgr Renatę Mach, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Celem porozumienia pomiędzy UZ i MOPS jest prowadzenie działań z zakresu profilaktyki przez MOPS dla środowiska Uczelni i przy jej współpracy.

Zakres współpracy ma obejmować:

  1. edukowanie studentów oraz kadry naukowej poprzez wspólne organizowanie konferencji, szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu współczesnej profilaktyki,
  2. bezpłatne korzystanie przez MOPS z sal konferencyjnych i szkoleniowych UZ, na potrzebę prowadzonych działań profilaktycznych dla środowiska uczelni, jak i mieszkańców Zielonej Góry np. nauczycieli i dyrektorów, rodziców adopcyjnych,
  3. prowadzenie kampanii profilaktycznych dla studentów UZ na terenie uczelni,
  4. realizację wspólnych projektów profilaktycznych MOPS z udziałem kadry uczelni i studentów na terenie miasta Zielona Góra,
  5. udostępnianie danych z zakresu prowadzonych działań profilaktycznych na terenie miasta Zielona Góra realizowanych przez MOPS do badań naukowych prowadzonych przez studentów i/lub kadrę naukową UZ, z uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych osobowych,
  6. współpracę MOPS z jednostkami naukowo- dydaktycznymi i administracyjnymi UZ, w tym z Biurem Karier w celu realizacji działań profilaktycznych prowadzonych przez MOPS,
  7. udostepnienie przez UZ miejsc na stronach internetowych uczelni, gdzie MOPS będzie mógł zamieścić informacje m.in. o pomocy studentom w sytuacjach związanych z uzależnieniami i przemocą, o wsparciu przyszłych matek i matek z małymi dziećmi, jak również udostępnienie strony MOPS (Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom) studentom i kadrze naukowej na potrzeby prowadzonych przez nich działań i przedsięwzięć,
  8. inne działania, których podjęcie będzie leżało we wspólnym interesie obu Stron.

Podczas spotkania obecne były także p. Lucyna Poźniak, Kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz p. Karolina Bazydło-Stodolna, specjalista w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, odpowiedzialna za współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim z ramienia Biura.

Pani Kierownik przedstawiła Panu Rektorowi koncepcję Biura na przeprowadzenie diagnozy społecznej używania substancji psychoaktywnych pod kątem problemów uzależnień oraz związanych z nimi zagrożeń społecznych na terenie Miasta Zielona Góra, której Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom jest współrealizatorem. Pani Lucyna Poźniak, kierownik Biura uzyskała zgodę pana prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego, Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na wykonanie diagnozy także wśród studentów UZ. Ma się ona odbyć drogą elektroniczną poprzez uczelniany portal StudNet.