Biuro profilaktyki i przeciwdziałania Uzależnieniom

Przedszkola

opracowany przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 46 w Zielonej Górze jest skierowany do grupy dzieci 5-6 letnich, stanowiąc jednocześnie wsparcie oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych dla nauczycieli i rodziców.

Celem programu jest:

  • określenie systemu wartości, w którym zdrowie i bezpieczeństwo własne pełnią istotną rolę, kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia,
  • rozwijanie elementarnych umiejętności niezbędnych z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa,
  • tworzenie świadomego stosunku do własnego organizmu,
  • uświadomienie zależności między określonymi zachowaniami (spożywanie alkoholu i palenie papierosów) a zdrowiem,
  • uczenie umiejętności życia bez środków uzależniających (alkohol, nikotyna),
  • prowadzenie prewencyjnej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci,
  • profilaktyka zagrożeń społecznych,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
  • wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym.

jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program składa się z sześciu części:

Uczucia
Dzieci omawiają uczucia – smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Uczą się mówienia o własnych uczuciach, o tym jak czują się w różnych sytuacjach oraz poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

Komunikacja
Dzieci uczą się skutecznej komunikacji, wysłuchiwania innych oraz tego jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Podczas tej części nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań ucząc się wyrażać siebie.

Nawiązywanie i zrywanie więzi
Dzieci uczą się o przyjaźni. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Uczą się jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

Rozwiązywanie konfliktów
Dzieci uczą się rozwiązywania konfliktów oraz akceptowania swojej odmienności. Ta część dot. w szczególności problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić jeśli ktoś je prześladuje lub jest prześladowany.

Przeżywanie zmiany i straty
Dzieci uczą się radzenia sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często twierdzą, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

Dajemy sobie radę
Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się do tej pory.

Więcej informacji

zadanie realizowane przez Panią adwokat Katarzynę Szulc – Błażków. Spotkania z prawnikiem mają stanowić wsparcie dla dyrektorów, pedagogów i psychologów a także rodziców. Zajęcia są prowadzone w formule spotkań indywidualnych jak również szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu zagadnień prawnych dotyczących problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej (z uwzględnieniem procedury „Niebieskie karty”), przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.