Biuro profilaktyki i przeciwdziałania Uzależnieniom

Szkoły podstawowe

zadanie realizowane przez certyfikowanego psychoterapeutę, mediatora Pana Andrzeja Draszawkę, dotyczące profilaktyki uzależnień. Zadanie jest realizowane w formie indywidualnych spotkań z młodzieżą i doświadczą kryzysu związanego z trudną sytuacją rodzinną, np. zagrożeniami związanymi z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz przemocą spotkania odbywają się w placówkach oświatowych na terenie miasta Zielona Góra, zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki.

„Relacja i komunikacja” – spotkania indywidualne dla wszystkich członków rodziny. Celem spotkań jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, poprawa relacji i komunikacji w rodzinie, określenie granic i potrzeb członków systemu oraz poszanowanie świadomości siebie i swojej roli w systemie rodzinnym – spotkania odbywają się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13

program jest realizowany przez Panią Katarzynę Grzesiewicz, magistra farmacji, pedagoga, coacha rozwoju osobistego. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów adresowanych do uczniów klas 7 i 8 oraz kadry pedagogicznej.

Tematyka warsztatów dla młodzieży obejmuje następujące zagadnienia:
• zwiększanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat substancji psychoaktywnych i ich wpływu na układ nerwowy,
• skutki stosowania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmy tworzenia uzależnień,
• umiejętności radzenia sobie ze stresem i zachowaniami agresywnymi rówieśników,
• umiejętność sięgania po pomoc w przypadku nieradzenia sobie z problemem w środowisku rówieśniczym.

Tematyka warsztatów dla kadry pedagogicznej obejmuje następujące zagadnienia:
• skutki stosowania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmy tworzenia uzależnień,
• umiejętność rozmowy z uczniem o substancjach uzależniających.

zadanie realizowane przez Panią adwokat Katarzynę Szulc – Błażków. Spotkania z prawnikiem mają stanowić wsparcie dla dyrektorów, pedagogów i psychologów a także rodziców. Zajęcia są prowadzone w formule spotkań indywidualnych jak również szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu zagadnień prawnych dotyczących problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej (z uwzględnieniem procedury „Niebieskie karty”), przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.