Biuro profilaktyki i przeciwdziałania Uzależnieniom

Szkoły ponadpodstawowe

zadanie realizowane przez certyfikowanego psychoterapeutę, mediatora Pana Andrzeja Draszawkę. Zajęcia o tematyce profilaktyki uzależnień w formie spotkań indywidualnych z młodzieżą doświadczającą kryzysu związanego z trudną sytuacją rodzinną, np. zagrożeniami związanymi z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz przemocą – spotkania odbywają się na terenie szkoły zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki oświatowej.

„Relacja i komunikacja” – spotkania indywidualne dla wszystkich członków rodziny. Celem spotkań jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, poprawa relacji i komunikacji w rodzinie, określenie granic i potrzeb członków systemu oraz poszanowanie świadomości siebie i swojej roli w systemie rodzinnym – spotkania odbywają się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13.

program jest realizowany przez Panią Katarzynę Grzesiewicz, magistra farmacji, pedagoga, coacha rozwoju osobistego. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów adresowanych do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Tematyka warsztatów dla młodzieży obejmuje następujące zagadnienia:
• zwiększanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat substancji psychoaktywnych i ich wpływu na układ nerwowy,
• skutki stosowania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmy tworzenia uzależnień,
• umiejętności radzenia sobie ze stresem i zachowaniami agresywnymi rówieśników,
• umiejętność sięgania po pomoc w przypadku nieradzenia sobie z problemem w środowisku rówieśniczym.

Tematyka warsztatów dla kadry pedagogicznej obejmuje następujące zagadnienia:
• skutki stosowania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmy tworzenia uzależnień,
• umiejętność rozmowy z uczniem o substancjach uzależniających.

Spotkania odbywają się na terenie szkoły zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki oświatowej.

zadanie realizowane jest przez psychologa Panią Wiolettę Sokołowską – Domagała. Zajęcia są prowadzone w formie szkoleń kadry pedagogicznej w szkołach ponadpodstawowych i internatach. Mają charakter spotkań o tematyce profilaktycznej z zakresu problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, zachowań ryzykownych oraz przemocy.

zadanie realizowane przez Panią adwokat Katarzynę Szulc – Błażków. Spotkania z prawnikiem mają stanowić wsparcie dla dyrektorów, pedagogów i psychologów a także rodziców. Zajęcia są prowadzone w formule spotkań indywidualnych jak również szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu zagadnień prawnych dotyczących problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej (z uwzględnieniem procedury „Niebieskie karty”), przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

zadanie realizowane przez Panią Karolinę Bazydło-Stodolną oraz Panią Kamilę Kowalczyk-Laskowską specjalistów w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Projekt realizowany jest w oparciu o program profilaktyczny opracowany na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pt. „Biorę odpowiedzialność” autorstwa dr Teresy Jadczak-Szumiło i Katarzyny Kałamajskiej-Liszcz. Program dotyczy szkód dla rozwoju i zdrowia płodu spowodowanych spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży, w tym najpoważniejszego zaburzenia FAS – Alkoholowego Zespołu Płodowego. Adresatem zajęć są klasy 3 i 4 szkół ponadpodstawowych.