Biuro profilaktyki i przeciwdziałania Uzależnieniom

Uczelnie wyższe

zadanie realizowane przez certyfikowanego psychoterapeutę, mediatora Pana Andrzeja Draszawkę. Zajęcia o tematyce profilaktyki uzależnień w formie spotkań indywidualnych ze studentami doświadczającymi kryzysu związanego z trudną sytuacją rodzinną i życiową, np. zagrożeniami związanymi z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz przemocą.

zajęcia realizowane przez Panią Katarzynę Grzesiewicz, magistra farmacji, pedagoga, coacha rozwoju osobistego. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów adresowanych do studentów oraz kadry wykładowców szkolnictwa wyższego.

Tematyka warsztatów dla studentów:
• zwiększanie świadomości na temat substancji psychoaktywnych i ich wpływu na układ nerwowy,
• skutki stosowania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmy tworzenia uzależnień,
• umiejętności radzenia sobie ze stresem i zachowaniami agresywnymi rówieśników,
• umiejętność sięgania po pomoc w przypadku nieradzenia sobie z problemem w środowisku rówieśniczym.

Tematyka warsztatów dla kadry wykładowców szkolnictwa wyższego :
• skutki stosowania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmy tworzenia uzależnień,
• umiejętność rozmowy z uczniem o substancjach uzależniających.

zadanie realizowane przez Panią adwokat Katarzynę Szulc – Błażków. Zajęcia są prowadzone w formule spotkań indywidualnych jak również szkoleń dla kadry wykładowców szkolnictwa wyższego z zakresu zagadnień prawnych dotyczących problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej (z uwzględnieniem procedury „Niebieskie karty”), przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.